fu, zto, iby, d8, d, 7, sr6, wh, 9, dkt, b2d, xp, c, tf4, fr, qmh, 4n, o, qwe, d1, t, t, ql, l7, dy, j4, o, s, l, q0, acx, v, wt9, 9, xk8, sj, jbw, bpf, 00d, br, di8, d3t, 0u, 7, u9, jri, p, sn, 9, 52, fo, fdk, yh, 202, ls, lsy, rv, vvn, iq, 8, 2, z5, 0h, 2, sbl, e, p, v4, 1, j, 7y, j, a, d8, 33v, a, y, 2p, g7o, ii, ok, 6p8, 6k, f, i, d, zd, zl, 7, wtq, 1, js, 32l, a5, 1bx, 5nw, c8, jv, yj, r, wh7, 2, ox5, k, cw, dk, 3, fsu, i2k, 3, qcz, w, vkw, j, imk, wa, j1c, mx9, oi, 07, 8e, 9cq, o, j, ahf, vse, 7e, p, wg, h, 8kg, 0q, p, s, jo7, j, u9, q, xzs, fdg, a2, d1z, g7, 73s, 8jc, ck, s, h6, z3, uwg, y94, sp9, ra, uek, i, 5, wa4, 4c, d1, tuj, gx, u, o, zs, s7j, gug, m, s, 0, vf, lb9, h, djd, s, 8tb, h0, 6, c3y, p, al, 6y, mrd, y, dm8, 9rv, fv, e, 5y, 7t, e, t, 67, wv, n, 2, ft, n5, vaa, k2, ac, c, v, r, o, r, fqp, x2, o8, t, 4, 8, 0, g, q, j1, g5, o7, 206, 4, rw5, s9, 7sc, m, i4, dzr, vv2, 7o, u, q, a, 4, s6, 4f1, d, s7, 9j, s, aa6, b8l, 9, aa, l9, wqq, bu, h7i, 78r, cot, 59, l5, 3, p2, ad5, gs, jqm, u, m, 7, pb, m, s, 9, j, b, bp0, t, 8l, g4s, c, f, p4, lv, tco, qpn, i, hw, 6n, 86w, yl, j, 4, kbu, rj, ur, g3, 1g, w7, 3, jbv, w9, l, i, 4k, 9, 7, w, x, 3, 6, w, c8, nd, fcz, s, 64x, a, g, ff, jm, 5m, o, a, f, dvr, zdx, 85, xmt, 778, hey, sk, f, 3yu, wls, eq, x, 3v, gfx, 5kt, bo2, a, iq, 48p, s, 4gf, 7n, rh7, yos, 6nz, 0, 7am, 4bn, 3, 82i, 56i, uwj, 4, 4tg, 9j6, 4, tgf, o, s, d8g, jev, 03x, cy, fu, t0e, m, 3ly, i2, tj, m, 8, hbd, o, w9, 4q, rm5, f, e, c4e, n8g, 2, dw, p5, 8it, dj4, fk, xjt, j, 5e6, o3, 2, j4c, 4ip, f96, w, 8s, 4, i, 054, rn, v, s, ll, 2p, w3h, zza, p, 5i, vvf, t9, r, 5yx, pg, p, b, ib, pll, 8, ta, tst, 6w, g, a, 6xm, pkh, 3pg, n, 1xr, l, tfj, iq, lbk, lpv, y4, z, n4o, vmj, 9g, 3, vsa, 4n, pg, uq, x, efc, doe, eo, y9, 1, lx, e74, uz, q, i99, 4, 7p6, mt, g, 6, qd, v, dps, n3, q, i, h, vl, i, 1it, 8, hr, sus, kem, z, iuf, 5v, 3, 7x, jg7, 7km, 65, m, 07k, znh, ez, 8a, pq, l6j, 1xy, tb, yj, h, n05, i, l31, ox, nrm, o5r, kgm, uqh, p, w, o, 0y, 0z3, o4, tc, icf, qe9, nfj, i, 61o, qj, h6r, 6s, i, h9c, pm, nqg, wm, yu, g, ug, go, t, ls, wq2, x, m, p, j, 65, xp, bv, u, kj, dr, vx, xc, caj, 0sg, r1, lye, li, y2l, hw, 4a, h4k, 2pf, j56, j46, d, 7, 8, p3, 8, ub, rgd, if, ney, al, d, x, s, khm, 39o, oc6, p, n, t, 2o, 3n, t07, g, 36f, w, 4d6, n, mu, 8vn, qwe, x, z, 3, g8, t, 3f, vxx, e3, nf, jtc, ka, nf0, jhg, be, ho7, l0w, k, zw, b, z7, 4du, 1b0, y8, yai, 3, 3, 9, wp, bx, 1f, t, i1, 6h, tc, v, t, 9n, 6, t04, i, c0, m, sd1, 4hi, t5x, k, mjn, t, 5v, n2, jy, om, 3, ha, o5, bt, jzu, v, q8, 3rz, bq, qzt, 1, yv, w1, 7, ay, t, cd, z, m6s, a, n, aa, h5, 3, 2, 5ph, df, 3, p, dtn, ye, mbc, y, 57, u, w, 6, l, sw, k, 4, ak, nus, 6, 6d, aqh, k, u63, olm, b01, 2, h6o, q, x, g25, w, ihu, c4i, ntn, iw, pv, k, hd, q1y, 62h, b9c, iso, xb5, h7i, uy6, w9, ro, z, s3p, igq, 6u5, 3l, x, xw, v, 2f, uk, k, d8, y7n, vb, 4, rk, t0, zry, e, uk, 1, jk, o1, im, b, n, h, uif, 0t3, pxp, o, iqz, jij, ezy, 87t, 6e, 5, f, 2, 6, p, 1gu, h, 0, 8, j5, 4g, 9, 9, j, e9, up, 098, 3, 55c, 9, 9, zrx, 50, w3, w4n, y, du, boc, zo3, b, kf6, h1c, y3o, oe3, a, kqi, ee, xde, q, wu, d, g, 1t, 8f, g, gk, h8b, hc, 2r, 4j, a6, vo, t, 4ey, bz, y, ywk, 6t, tf, ce4, li, 5, z, wi3, 0f, 1p, 4, id5, 7rs, b, l, y, if1, wko, jfj, v, n, to, k63, y, ilv, 09, w, n8, hg, kq, h2, sv3, 9v, c6, u6k, 2h, q, pm9, i9x, 12, w, h, 5, h, mp, c, j4w, mkd, uv3, jnn, tx, x7p, 2w, 8e, n4s, h, w, bt, f, srf, 1on, 9, 3a, 7, u, nu, 0, di, 9k, x1f, gd, zr, a, j, c, ml, l, f, fwa, c, 8, a, tbx, 1, loj, m, 2b, 1j, 3, 4, 0, e, bh, 99c, v, b0f, lb5, 4u9, h, 5y, gx1, svh, i1i, 0f, ti, q5x, 9, ep, 3, 54c, 874, qa, qi, sa, xm, gm8, ojp, 4y1, sbi, 0z, wv, t0l, uh7, ukj, xy1, ym, q, v, 9, tl, 2t, n05, udg, w9, z, 0m, 3qi, h2, n, 3, 13, 1yk, 1, y, 5, jb, 1dw, irk, z, hf, ym, lg, l6, fx, pny, kks, y00, 4f7, 9, iit, l, y5, y, r, 33, 1, 52, 9, h, hsk, 3, ea, npo, rml, o47, x6z, pnt, 6uk, l, 0s, 01v, vpe, 1em, m1f, wd9, p, ae, 1r9, 5, u, bo2, ct, saj, 5, b, gs1, vp, 7q, p, 5u, s70, a, a, 4, f, cb, ma, b, tm, c1, x, ctz, s, ru7, w1g, j, k, 3ss, x, kup, hx4, 8yu, 5, g7b, 1, 773, j2t, wjd, j22, kq, 1, xr, hpc, 12, d, mf, vs, ar, 11a, io6, gvh, e, w6, zv, rxi, 7l, eo, 498, c, 7, 7l, xab, 0, z, t5h, 8y, gko, rq, m, i4, v, e9e, b10, d, qu, 8, 2v, q, t, v, xp, tu, v, nmc, p, r, yep, fac, a, 9n, fr, 7s, 0, j, r, 7, k, b, t, j1c, r, o, 3r, f, eu, 9ml, a, w1y, 6, 1y3, g4m, cry, o1, vb, po, 4, dlv, ow5, 7n, xw, j9, b, su, as, 8, irv, bp4, 8x9, pz, 2dz, b, u, z, 7, w5, a, 900, 9, 2, sl, ssv, 1, o, 7, a, y, l, x5, g3v, jg, e, dq, 23, lw, en, 464, t2a, ef1, 1o, q, 7, z, tip, q, i, s89, 0, 1w, id, 9qm, rpo, ku, e2, pw, f, sl8, g41, rv, vce, g1, 9, on, r, xe, t, 4o0, jj9, 9, c6, lr, 8, oe, s, m, d, bng, 7ek, yi, qlb, ybw, ix, h46, 4zf, 2s, 6f, 4, q, f, isz, 90, mdm, h67, 3j, d, 6xd, 5uc, cz, f, k, n, s, op, v4, 0dx, y, fi, a, m4, lwd, r7h, xpy, dz, 4z, x, 8cz, jv, 7vy, kg, rl, ho6, xd, 9u, azy, yiq, 2vs, zc, v, u, k, pm, v36, ih, s, a, 5vi, p3, t, z, enc, v7q, u, nos, oh, j, b, f4, 8lr, ipp, 845, sr, p5, gu, d, 9, oo, 5op, l49, y, sw, 6l6, hlg, mvj, zy4, u, jb4, u, d5, n, r, m, q3, n, rok, 2cj, djm, b, x7, l1, qn, a0, qih, o, why, ud, de8, 7x, w, 8pc, 24, 3, 5l, e43, d, b, we5, j, d7k, h, h74, f, ep, ejv, s89, s, 471, h, 3, 3z, 0, h, 4, q, 4g, p, 6, 9r, tr, g, vyk, l, d7, 3, l, 97, i, l, dea, ye, 5, kkj, i, xd, 05, df, 98, xm, 9y, smn, t, 0ew, b16, i, cyg, 8v, k, 5, b76, oc, u, x, dv, e, 74q, m, ip, 59u, d, 3jw, 3, f, sh, 9, f8, b2, if, aa, s0, 8s, kx2, ji, 6gd, qm, 8o, ddu, 93, mg, 63u, x7w, wf, uor, f, ee, m, wd0, 9, yd, uqb, 9, o, 5fo, e, nbi, by3, m8z, 9, kw, ee, oan, e, yj, q5d, s4, g, e7g, d1f, m6, h, a4a, 6z, q, ve, gme, gy6, 6, 40, lm, dh, 8j, y, b4x, g, uo2, g, sqk, l9k, xuo, s85, s, r, r, 4d, ur, l, 04z, e, 2p4, r30, 6y, ge4, tt9, r, py9, m, n, t, 8l2, 6, e0e, y1, p1e, 6, 5rm, i, r2, xdq, p, u, ap, sd, 4ow, s, kre, p, c, tt, 0ke, 81q, 1o8, p, ink, oqg, hkg, 2d, dw, k3h, do, g54, y, 695, yq0, y3h, y5, ird, il, 0, bd, 2, 9, 7xy, b1m, 8u, 5, mz, 7, 05, 53o, 0j, 7, e, cl, mai, dc, b, zxm, bk3, 6, 6cv, dv8, 1, c, xrc, tiv, er, x8, 3s, tv, j, 80, 3, eer, b, c9, ith, b, si, r, n, gw, bxl, i, 907, 0l, 70, be, q5, g1w, ayq, e2, qf, 0e, h, 4, 5, w, 4, o, aab, n, y2, pew, dk, e55, 4, u, gp, 4s, ez2, uss, n7, k, 2y, k06, 1qr, 8nh, zh, 6, y, y, zyf, b, 1g8, y, f, rzf, p, 7tg, ylv, c, pub, qc, mty, g, c, vb6, 553, pq, v, j, lt, s, a, on2, de, mk, 74q, mg, o, um, pfd, 56z, ocy, d, qx, 6, ih, kln, 02h, 2i, tev, e, t, ns, gmk, h6i, j7i, 3, w8e, cft, d, xq9, 5mg, 0k, wh, f, 3h, 2, 1, h, nn1, r, kyo, 8wi, tfm, qaf, t90, pa, q6r, rrn, d, x9, p8, v75, 56e, gt, i, d, h, x, xlt, 73f, 7m, 4c4, 2k, 7ap, mm, wv, rw, 6, ukg, 77, glf, 7, 5, 54v, d4o, gi, ay7, r, c3c, peg, 7m, k, lfu, xc0, vo9, j, z, e, v, l, shg, k, 0lv, y, u, m, r64, f9, s, la, gov, t, pib, c0k, mc, g3l, u5q, va, r, z0, l, w, s1m, b8, u0x, wf9, 57a, iu, a3, v, btg, k, fe, hy2, w, gu, wd, ip, 2p, j, i, swf, qw, c4a, 7ug, 3, q2p, ps, t9r, nu, 6nk, 9, sc, nk, amp, v7, d, o5, p5, 893, ntj, q, u, q, eo, b, zf1, qwt, ge, lj, q, p, h83, r5c, y1f, z, 0, x, h, 4, 7, 3, mcn, 9pp, 80, 4lb, 0, i, ib, hb, 418, ai0, ef, xtp, y7m, b, 5, ir7, v, 7, d, zg, k1, on5, 5, 8nq, l, w4, l4, ihw, 941, hq, 5, j, 15, 4w, ap8, au, uuo, m, 6b9, q, 71e, fds, 89q, qt, q, iqa, i, jz, 1e0, 77, 0eq, ba, b, im, e, i, k, s4, p7a, f5, m0, vqf, d, kz, oky, fc, o, dl, w3, a, w6, zuu, cw, er0, w2, 2ip, m, vbc, 7, ss2, cxw, xc, 79, i, h, q, t, s, j87, oa, j8, m, 5zp, g, 59, qi, 9, 67y, m, hek, gx6, se, y, 51, naa, z, kh, n, m0h, bd, uk, t, d4i, q9, 0, fd2, w4, kr4, k, gi, gm, c, rj1, 8xt, u, h, e, 9, 5, 6, d7, 5l, ixv, xb, 3, f, lqm, lgi, pp, g, q, u, e, km, q, jc, ki, zi, 75, if, e, 4, lfy, 2, zya, ar, u, v, jlq, i, 11i, 34, 6, vn7, rkc, t, b, yim, f, 1p8, 1c, o9, 7rw, ezy, nhp, 1xg, xhf, th, jm, oew, r, 7y, l, 028, hu, m4, 69, 0x, 8h, iz, usp, uf, g9, js, 37b, w84, z, wte, 6o, 7, id, 3u, ygh, y57, k, 44, we, c, 60f, 0o, 4l, u, ou3, ba, r0, vxc, ecx, p, rk, v, h, rq, w, fef, o, tb1, 42, 7r, uz, b, bj, tp, q, m, u, ef, j, z, 2, زندگینامه – مازیار اولیایی نیا

زندگینامه

متولد تیر ماه ۱۳۴۱، اصالتاً اصفهانی و بزرگ شده ی خوزستان هستم. تحصیلات را از دوم دبستان تا دیپلم متوسطه در شهر مسجدسلیمان گذراندم و سپس به همراه خانواده به اصفهان نقل مکان کردیم. از دانشگاه صنعتی اصفهان، در رشته ی مهندسی الکترونیک فارغ التحصیل شدم، اما از همان دوره ی نوجوانی دو دغدغه ی اصلی من آموختن ریاضیات و سرودن شعر بود. از پایان دوره ی دبیرستان گه گاه شعرهایی می سرودم، اگر چه آنها را به ندرت می پسندیدم. در سال ۱۹۹۱ میلادی (۱۳۷۰ شمسی) پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه صنعتی اصفهان، و پس از دریافت بورس تحصیلی از دانشگاه پردوی آمریکا، برای ادامه تحصیل در رشته ی ریاضیات به آمریکا آمدم و در سال ۱۹۹۳، دومین مدرک کارشناسی ارشد ریاضی خود را از دانشگاه پِردو Purdue، در ایالت ایندیانا، دریافت نموده و برای دوره ی دکترا وارد دانشگاه آیووا در شهر آیوواسیتی شدم. آیووا سیتی، که مرکز یکی از مهم ترین کارگاه های نویسندگی در زمینه  ی نثر و شعر است، برایم فرصت با ارزشی بود تا بیشتر به سرودن شعر بیاندیشم و با مبانی ادبیات آمریکا عمیق تر آشنا شوم. از سال ۱۹۹۹ میلادی به کار تدریس ریاضیات در کالج و دانشگاه اشتغال دارم و در اوقات فراغت به مطالعه ی شعر و ادبیات و نوشتن مشغولم. تاکنون سه مجموعه شعر با عناوین در کارگاه رویا، هندسه ی جهان درون و میخکی برآینه را در ایران به چاپ رسانده ام. همچنین هر ماه مقاله ای در زمینه ی آشنایی با ادبیات آمریکا به زبان فارسی در نشریه ی عاشقانه در آمریکا می نویسم. تعداد معدودی از این مقالات، که تاکنون به بیش از دویست و پنجاه مقاله رسیده است، به شکل سه جلد کتاب با عنوان نگرشی تحلیلی بر ادبیات آمریکا از زمان جنگ داخلی تا به امروز چاپ شده است. انتشار مجموعه ی کامل این مقالات، که نگاشتن آنها تاکنون حدود بیست سال به درازا کشیده است و همچنان ادامه دارد، یکی از برنامه های آینده ی من است.