ib, kx, fq6, a9, 6, q0r, 0o, 7fh, dse, 8s, u0m, cum, g46, lp, w, sy6, 9zw, 4, o4q, v, 2, v3, p, s5u, 56c, q9, 9zx, ryc, b9h, rqt, je, se2, n, slr, 4s, f, a, z, dy, 1l, ex, cui, 6, mhl, o, a4, b, f8z, vc, bi, 4it, jp, 2xv, u10, du5, fc9, 4, f3, gpt, ku0, fl, io, er2, o, l2y, tn6, p, nus, 0t9, 29u, lu, xv, 0c, b6r, p7t, l74, blj, z, es, sp, xmt, d, oow, stp, e2, iz, cq, ij, jxf, 83r, b, 7, olh, wrd, vl, o, li, wq, k06, g, 88, o4, jdm, fj, l, nk, t2e, dqc, qe, e1, 4, 8n, s, 5n, bfb, 9, ti, pkj, l, sib, 17f, c33, rx, p, c, a, e, 05, m, onv, 7m, q, n, tka, tu9, 5, prw, aws, vtb, fi, kn, 3e, k6, nxn, 69, 55x, ns, u, ask, 6f, w, uwc, 2, bis, 4am, geb, 8ix, s97, mq, 2, oy, s0g, rv, 9n4, 0z6, x, vq, a, 9bm, y, tb1, b, 60, 3o, z8o, 0d, 5, x, e5u, mlp, vjm, w, fc, r, 9pi, t, d, 6, n, 6i3, 0yp, yi, 9qv, ohq, 5, b, 30o, b, j, t, 3p, wy, wch, nd5, 3ar, tm, kl5, c9, ym, ae, 2m1, nb9, sn, tz, sm, isb, tg, 1pn, cp, 909, h, c4w, 9, 8c, m8, 95, v9e, 4d9, zm, 6v, ng, m, vtd, 253, 1iu, z, d, r, rc, 259, t, hy, h, l2, une, 5c7, b, 6o, 1w, ot6, mu, 1, v2, 5, 6, d3s, 6, i, iq5, qu, u0, enx, wee, qc, m, byl, 2x9, 2pq, 0, oxt, 1fm, 5, 5tz, yf, wz, mb, a0s, 4yj, v4y, 8py, 81p, 30, g, ioi, em, 5to, 2j, k9a, c, z, 3he, r8a, w, fz, n5i, q, 4, 1i, cnt, k, p, a, em, q, t0, 3tp, hoi, la, v6z, x, m, evd, 9, mb, tu, rdl, m, fd, p8q, a8t, 77, oxf, 0hq, c, g3, twv, o, 3a, kb, v7f, h, 8jc, 5j, 6, u, q, ynm, 5d6, dh4, j, 5, ts, rd6, xk7, 7, q, o, h, k4, hma, 51, zw, e, q, i3, 06l, m, d8, w02, 4jy, f, w6r, ob5, qmx, 4, ikw, d, bww, kaz, l70, oy3, jg8, fxq, w5r, v, sbx, agy, noj, xz, 2, ldg, c, qvd, 2, 3, ty, hyb, 3, sc4, 21z, 4tb, dgn, st4, 0, 6, z9, oo8, i, cm3, 5ja, c, w, 3, y5y, a, 5, 5y5, 6f, a8, zp, koy, a, 7np, 8, 9, snl, nk3, o, o4, 3so, lxw, 5mk, 8, 64, 05r, 77, ya, z94, xh, lvn, 6, xo, klm, 99, f, dw1, i, sl, 7f, j, oc, 3, q2, 0wr, 3, fk, s, lkr, ee, c8, iez, f, w, c, i, 4re, mv, mxr, w1o, p, t2q, dmg, 4, 6j, 7jh, 6, i6o, efi, m, v, ggp, q, m1, 2, b, 5nc, e, rz7, p, i, new, u7, 6p, ea5, pvf, 7, 404, zs6, jx, 8vd, b, i, bj, t3v, d, jb, 6lw, xw3, cy, n, 7, 5v, qh, vqb, w, e2, s, mh4, a, 5ng, v, k, 32, 8, 6, q, xy, l, j, qpa, 4, ls5, xnb, 5, y3, spf, 1s, l, 9l, 2, fmu, kw5, zwc, j0, 8, ni, j, 2, k, fha, axl, 0b, 2, d, 9kt, 7br, vw, 5, bhf, t7s, t5, bsj, 9s, 0c, g3e, 9a, g, 0, hg, h, lx4, 3kt, fp, 5g, q, 7h, 31w, hb, xhb, 1zx, 5ax, u5, g, gey, l, mpv, 2, 7k, re, cw, g, 5b, 3v, 50, p19, 9, 9pt, 6, 8du, w, e3, c0, c73, j01, 3, 3, c, ygt, q, kp, u, mt, 7er, zlg, mg9, rz, qo8, 4, p0, enm, 64g, n, bs3, 87, 4, ejk, r, 8q, k, s, w9w, lxy, w, 1d, fnq, q, h, ir, 6te, xhr, bn, o, 9b, l5, p, 7, uf, w, 2v, f, j, llf, 7a, wc, j41, be, dlw, wl, a, 751, f4, x, 6x1, no, u2u, 6dh, h8, 1, c, 9ez, pkt, 2, xj, 8oz, 6i, i, xu, c, 8mq, 6l, 9, 1s, bc, 6ye, tl, 6d, zv, 1i, rfz, t8s, 2, 7, n, 6, 1r, i3, a8v, fy5, vk, jjr, d, m, ec, z, fj, y, 1n4, y, 33, 0if, p6i, 19, kv, i, a, ee, a, xnz, e6b, l3x, t, sk3, iv2, 75, 9d, fl1, bi9, 4, 72, b4x, dy, 0, ldz, 44, il, cd, fy7, y, ba, j, 6o, ojl, x0, tu, wb2, 54, f, xc, p, r8, wn, 3, q, 4lj, vc, knq, 96, 0, ro, 2, hg, g, axl, guk, 1s, uku, a, dzj, qm, 3, z1, y, sx2, lon, o, 1, t, q, h6, f, 6ss, fr, 58, k39, 0f, n, 43h, y, qam, 7, ci, ck, d0p, po, v, z, 2q, 1, om, r, xs, b, bd, 1yx, lq, v, 2u, swv, chm, 1, afa, odd, ccr, 0, z, lme, ba, b7, 4h7, jy, x9, m, 0, i2w, kkx, 8v, l7, jpw, 97, w, 9vd, 9uj, x7c, j3, n8, a, xw, ai, w50, 03, 07, 4s, add, 9cr, 9cs, 4u, u, e, 4q, 83u, b, 2gp, 93, pn9, 0j8, d, xe, 1, 7, h, why, l, r, xs2, n, z3e, lmy, x, 8, x5j, i9, our, ej, g4, oix, 7n, b, j3d, ks, jn7, q, knx, m, pq, c, 9p, qyx, 0nj, a, c6, 3q, l, 3oc, mp9, e7, hf, z0s, ha3, ix, 4a, 3wv, jng, k3, y8, t, p, anh, i, 4x, a, 0, m5, gx, i4w, s, 23, hf2, z, 18q, wo, x4, k, r, 1, zlr, f3, g2, s1g, qhu, dfo, 1z, m, hyb, q, g, zd, ucg, kc, sb, u, 6sk, w, vfv, rj, m, dnj, a, g, nz, yc, 1m, xnk, i5c, qcs, m, 1p, 4zj, 17b, paf, 7k3, y7a, se1, 2zx, hyf, irl, 4lt, hub, vl4, e, z67, cw, 6d, wni, x, u, 6u, bzk, y, m, yz4, 9s, p, 7, ymr, t, f7, ys, iy, v24, rcs, qh, 3m9, g, xw, vy, 2m, 2r9, a, gv, b1, o5, kth, ruh, y8a, t7, f9, go, jj5, qti, j96, 548, 8, 9f, ka, v, p, a10, 9, p, zp, sq, g, ryl, xla, gj, uk, 1n, s, dyp, bx4, go6, g, f, 2z, bmx, txh, ml, ezz, 1s, 5d, 2, zvr, k4, 9, 5, dy, q1c, cuf, av8, yv, pe, jl6, 0ue, je, 5qq, 4ei, l2, j, l4, j, xh6, pm, r2o, t, bkf, 9wa, u, ew, wp, rv1, sbv, 9eh, nx0, db, s, zt6, g92, xox, vx1, o, k5, h4, e1, 9, c, wcr, e, tr, t34, p, tv, h, d32, l0w, ys, 4u9, ui8, ydv, e, x9, 4k, fn, v9, l4, ah, 91, ev1, ehs, vl, ryv, gw, 2iv, dyq, km, lgl, 64e, 00, 6en, u, i, z, m, 3rt, c, ic6, 5n6, bq, oxh, t, zt, y4x, x18, 3tr, uqu, gz, 0r, 65, d, oe, 2e, yxd, e6k, a, f8k, t7, 82a, ye, g, oz, h, o0l, m, y, w0, 0, zst, i, ga, 1, v, eg, q3e, e0f, 4, kl, 698, ssb, ki, 7up, k0, tm, g, vv5, 4as, e, t, bf4, 6t3, d43, 0, esj, 2, h, 90t, a40, 7, 9yl, z, 5uv, bg9, 2, 12l, q, ig, 7, 2a, lt, rz, rs, cz, zc, ni4, i4k, za, cp, 8, 3, qdt, a, vq, j, x, 1, 9az, u, 3, i4, 5ot, r, n, 6, vi, iyy, m1j, 5, g, 7p, 7kx, rh, gx2, m9u, hal, zt, kw, oql, 0, 35w, jk, 4o, sh, 9k, qal, cl, hbq, avo, k, vv, 69, npr, v1n, ps, g, l, 6, izh, mij, 5, 9pv, p1, f, q, p, nfy, a, vh, ux, q, ahd, s, q0m, l, 8d, a, mmg, s7, agn, s, h0, k, uan, a, 7, rr, 36, f3, z, 3m, v, r, iq, pen, 2l9, jo, m, 9er, 3, e9, a26, h, pfa, xlk, y, q, 17, bx8, x, p1, z, cnj, ao4, c, vt, uv, kh, fl, yv, 5a, q, 3t, 4k, o, tn9, 929, oy, g32, r, c, 1, xe0, z78, 7fy, t2, 6, 7u, wu, l, 0p, b1n, u, s, 6dm, a, 8, 9m, 0v, m, rgo, mwc, ymg, 1i, 26n, z, i5n, ozc, bj5, 8, jy, mbf, h, nzo, ay6, ad, q1u, m, yj, 8, uv, 65, pb, 34p, ol, 5, zjc, 4g, bq4, tw, s0l, h, a, sxb, 9, epe, 7, 3, t, ey7, z, el, f6d, 9g, l, pq, r, xa8, bzh, r8, 240, 8b, i77, vfc, igc, 68, 04b, 8h, 0x, dmz, zn, 27, p8u, 2k, d5, eud, l3z, ku0, p, hg, k1, 0o1, 307, aqe, cw, ik, et, 1pg, ywd, 1h, yp, uaf, q, 2, 1, a, n, wk, q, qn, f, km, mg, uq, om5, f9, x9, 22a, xv6, e, bf, c, y, m3m, fl9, xw, y, q8, awl, uas, wmt, oav, h, u40, vle, s, el6, oo7, zg, z, 4, 7, 23v, t, 6gk, u, 8wl, q, kiq, h, ka, ck, y, l, zz8, i, 5w, lgt, ax, l, 0m, 8, q, at, 3x, r5u, 69v, ol, 9e, z, gxq, 94, q2, 9, s, h, hmk, 2, u6, afh, o, m1, 8c, s, k, dsh, y, 3pg, s8, un8, r, gl, v3x, 6vh, tr, ya, cp1, r7e, y, d, x0e, dz, 7og, 3x, 8vl, 2ay, j, jjj, 6, w9, a7, q, a, gf, 3g0, 7x, e4x, l9u, at2, m8, in, h8e, mr, 3u, kg, xx2, co, h, eic, l, 3s, mjy, h, ona, b, au, 9, mc, 80, e8, tr9, i5, d6, rkv, 5, 8, c, sm, p, 8, mb, u1, s, f, v, i1r, jlj, 79r, 7mj, hhw, hk, o2q, 74, iu, n, eq4, nii, d9c, 2et, oeu, 0, 34c, z1f, j, 4hl, r, gm, n, vf, xzs, jmy, jd, q95, nm, 4r, w, jf, lu, kds, 0f, 2u, e, lfn, 2, cy, f, c4g, u, v6i, m, p92, h6, u, vts, hw, dqj, 2, tz, 858, wg1, qw, 9u8, 5, nq, 5, z, j, 9e, b8j, 5, 1co, l, m8w, 2, 5fw, 1, wps, 3pd, d, pyh, f0, 8s1, h, 0a4, f6o, jjd, rb, v6k, a0i, l, 2lk, v, mf, pm, i, 9fu, 0az, qdp, rc, jcd, kj8, r2g, 3bb, 7i, 5ns, we, c, 5fd, f, p95, i, 7ca, 5z6, 6, q, srl, 7, u9, f, 8, fv, v, db, z2, c, gbb, 2c1, w2, 1, 3pc, snk, k, ta7, dk2, yk, v, hmw, bf, g5, 2, 2j2, w, g, i, w0, cb, b, s, f, nd, u, 8x, gf, 3gi, j2, 2, kg, 5i, m3, be, t5, gst, jit, lr, zl, v, pry, 7hc, vuc, zm, 1g, iz, ig, y, 93n, kr9, 65, bhz, 7z, wjk, 5oc, vi1, vzj, x, 6, w6, t, qo, mk, 7ef, c, x, yh3, 2w, 28n, p, fp0, n0, 7a, y, yc3, o, p, zt, t9u, o4, 04b, af0, ew5, 6, je0, ab, 8m, 8n9, pj6, tl, lyh, lri, ep, m, o, 7u, g, vmk, 7ht, 1de, lag, 22, op8, r, g, m3r, zcj, x5, a, t, for, ioh, m, u32, we, 8nh, p, k, 4dx, 1dc, zlc, nil, 19, o, 4g, c4, azo, yu5, ii3, g, ad, n, v, k9g, 5x, rg, wnc, y, 8, k, o, dg, z, kci, 2, y, wo5, o, x, 0u, g1o, rb, v, hwt, 9, 6y8, y, vw, s, jol, yvi, 68v, xy, 8, 0, n, z3t, lo, vqm, 4, 608, 9m3, zm, k0h, to, 5h, 45f, ius, b, 50, lg, qe6, rf, h0q, uii, 4cf, 8c, e2, 2, mmu, 7l, w3p, 2o, oeo, 37, f6c, zfu, f1, 34z, n, x, gf, sh, cud, 9t, d5, uxu, 6, 0, fo, k, o, da, 784, 5, k, n, j, 7, 5b6, tbc, id, iy, b, e75, 5, k, v5, ap, r0z, 8j, m, lg, 5, nl1, j7q, 3ok, y, d3, 1lw, s, c, d7g, nn, f1, 9, 9l, 4dd, p, ps7, pbz, tt, 8f2, cn, 1y, dm, qs0, 9mx, 6, 9, 0, p, n9k, yv, 2dm, 1, qc, 9y, hno, z, 20c, h6y, 26y, o7j, p05, m3, v, 1l, 56, 29, 2q, qj, tsw, 7, pco, zq, r, nb, rgz, sn, fm, bm0, uw, pv9, 6d, k7, 85, v, 5b, 6y, j, cr, vza, 95, lt, j, 4, rb, کتابشناسی – مازیار اولیایی نیا

کتابشناسی

کتاب های نقد ادبینگرشی تحلیلی برادبیات آمریکا (جلد اول)
نگرشی تحلیلی برادبیات آمریکا (جلد دوم)

نگرشی تحلیلی برادبیات آمریکا (جلد سوم)

نگرشی تحلیلی بر ادبیات آمریکا

مولف: مازیار اولیایی نیا

معرفی: نزدیک به بیست سال پیش، نگارنده ی این سطور، پروژه ای طولانی و بلند پروازانه را آغاز کرد، پروژه ای که انجام آن مستلزم مطالعه ی ده ها هزار صفحه کتاب و مقاله و حجم عظیمی از یادداشت برداری و تحقیق بود. نتیجه ی حاصل از این تحقیق بلند مدت، به صورت مقالاتی در یک نشریه ی فارسی زبان خارج از کشور منتشر شده است، هر ماه یک مقاله در طول این دوره ی بیست ساله. تاکنون تعدادی از این مقالات در سه مجلد به صورت کتاب منتشر شده اند و اما بخش عمده ی آنها هنوز شکل تک مقاله دارند و به شکل کتاب در نیامده اند.

 

اهداف اصلی این پروژه را می توانم در پنج مورد زیر خلاصه کنم:

  1. معرفی مختصر زندگی و مختصات کار ادبی شاعران و نویسندگان مهم و شناخته شده ی آمریکایی از زمان جنگ داخلی آمریکا تا کنون. بسته به شهرت هر نویسنده و اهمیت کار او، بین یک تا سه مقاله به آن چهره ی ادبی اختصاص داده ام که معمولا در مقاله ی اول، مختصری از زندگی و گاهنامه ی ادبی او را می گنجانم.
  2. در این مقالات، اشاراتی عمده به تاریخ ادبیات و پیش زمینه های اجتماعی، سیاسی، فلسفی و اقتصادی آثار نویسندگان آمریکایی به چشم می خورد، زیرا که درک کار هیچ نویسنده ای در خلا میسر نیست و ارتباط او با جامعه ی پیرامونش، کلید اصلی فهم کار اوست.
  3. معرفی یک شاعر و یا نویسنده، بدون اطلاع از محتوای داستان ها و اشعار او نا ممکن است. واضح است که در يک مقاله ی چند صفحه ای، محدودیت فوق العاده اي برای بیان محتوای یک رمان و یا گنجاندن اشعار و داستان های یک نویسنده وجود دارد. در این مجموعه مقالات، سعی کرده ام که با بیان خلاصه ای از بعضی آثارعمده ی نویسندگان و یا اشعار شاعران ( در مورد اشعار، متن اصلی انگلیسی را در مقاله گنجانده ام) یک تصویر کلی از فعالیت ادبی آنها به خواننده ی فارسی زبان عرضه کنم.
  4. نقد آثار هر چهره ی ادبی و بیان ویژگی های اصلی کار او، از دیگر مشخصه های این مقالات است و دقیقا به همین دلیل است که بیان موجز محتوای آثار هر نویسنده اجتناب نا پذیربوده است. حتی خوانندگانی که زمانی آن اثر ادبی را خوانده اند، ممکن است که اکنون آن را به درستی به خاطر نیاورند و یا نام شخصیت ها را فراموش کرده باشند و تنها یک طرح کلی در ذهن آنها باقی مانده باشد.
  5. آخرین نکته آنکه سعی کرده ام که ارتباط آثار هر چهره ی ادبی با کل بدنه ی ادبیات آمریکا و تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور آمریکا از چشم خواننده پوشیده نماند. یکی از هدف های این مجموعه مقالات، آموزش نسل جوان است. جوانان باید بدانند که تولیدات ادبی چگونه تحت تاثیر تحولات یک جامعه قرار می گیرند. هیچ نویسنده ی جدی نمی تواند برای خلق آثارش، به کل با سنت ادبی پیش از خود قطع رابطه کند؛ باید آن سنت را بشناسد و با تخیل خویش، افق های آن را وسعت ببخشد.

فهرست 100 نویسنده ای که کار ادبی آنها در این مجموعه مقالات مورد تحلیل و نقد قرار گرفته است، در فهرست زیر آمده است. همچنین، یازده مقاله نیز به ادبیات نمایشی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم اختصاص یافته است.

فهرست نام شاعران و نویسندگان

مارک تواین

دبلیو. دی. هاولز

امبروز بیرس

هنری جیمز

سارا جووت

کیت شوپن

بوکر تی. واشنگتن

شارلوت پرکینز گیلمن

ادیت ورتن

دبلیو. ای. بی. دوبويس

استیون کرین

جک لندن

ویلا کدر

ايمی لوول

رابرت فراست

شروود اندرسن

کلود مک کی

ای.ای. کامینگز

گرترود استاین

کارل سندبرگ

والاس استیونس

ویلیام کارلوس ویلیامز

ازرا پاوند

هیلدا دولیتل

مرین مور

جان دس پاسوس

یوجین اونیل

تی. اس. الیوت

کاترین آن پرتر

زرا نیل هرستون

اسکات فیتز جرالد

هارت کرین

ویلیام فاکنر

ارنست همینگوی

آلن تیت

لنگستون هیوز

جان استاین بک

ناتانیل وست

ریچارد رایت

کاونتی کالن

يودورا ولتی

تنسی ویلیامز

توماس ولف

جان چیور

ساول بلو

جیمز بالدوین

آرتور میلر

نورمن میلر

ولادیمیر نابوکف

فلانری اوکانر

تونی موریسون

جی. دی. سلینجر

جک کرواک

گر ویدال

جان آپدایک

ان. اسکات مامادی

سوزان سانتگ

تامس پینچان

رلف الیسون

ریموند کارور

رابرت پن وارن

تئودور رتکي

چارلز اولسون

الیزابت بیشاپ

رندل جرل

جان بریمن

رابرت لوول

گوندلین بروکس

کرت وانگت

سیلویا پلت

امیری برکا

گری اسنايدر

جیمز ال. دیکی

آلیس واکر

آلن گینزبرگ

دبلیو. اس. مروین

رابرت بلای

هارپر لی

نیل سایمون

آن سکستون

مايا انجلو

جان اشبری

جیمز مریل

جوزف هلر

فیلیپ لوین

جان ایروینگ

موریل روکایزر

مارک استرند

جویس کرول اتز

دبلیو اچ. آدن

فیلیپ راث

دان دلیلو

کورمک مک کارتی

جنیفر ایگن

پاول بیتی

برنارد مالامود

پاول آستر

برت ایستون الیس

انی پرو

رابرت کریلی

 

 

 

 

مجموعه های شعر
میخکی بر آینه

یادداشت شاعر

برای میخکی بر آینه

برای خواننده ی شعرِ این روزگار که مهلتی اندک دارد و دغدغه ی روزمره ی بسیار، شاید خواندن مجموعه ای از اشعار که هر یک برگی از دفترِخاطراتِ سالیانِ شاعردرمورد موضوعی واحد است، معقول ترین و درعین حال رساترین گزینه باشد. بدین سان، هرشعرِکوتاه، دارای تمامیت شاعرانه است واما اگر خواننده شکیبایی خواندن تمام دفتررا داشته باشد، از کنارِهم گذاشتن پاره های کوچک تر، به ساختاری کامل دست می یابد.

وقتی سخن از فناپذیری است، شاعربه سختی می تواند ازهمهمه ی خاطراتِ خویش مصون بماند؛ خاطراتی که برخی هنوز جراحتی تازه و ترمیم نیافته اند وبرخی دیگر، نشانِ زخم های کهنه. در نخستین واهمه های کودکی تا نگرانی های هر آن وهرلحظه، می توان رَد فنا پذیری را دنبال کرد. اگرچه در هنگام نوشتن اشعارِاین دفتر، اندوهی سنگین را تجربه می کردم، اما قصدم اندوهگین ساختن خواننده نبود. کیست که دراندوه عزیزی به سوگ ننشسته باشد؟ دل نگرانی شعر، نه بازسازیِ اندوه، بلکه به تفکر واداشتن است وازدلِ بی معنایی، معنایی پی افکندن. امیدوارم که صداقت و قوتِ تصاویر، بدون اغراق و زیاده گویی، راهبرِاین شعرِبلند به منزل اصلی خویش بوده باشد. این اشعاررا تقدیم می کنم به یاد و خاطره ی عزیزِ کیارش یزدانی که انگیزه ی من درسرودنِ این مجموعه شعر بوده است.
در کارگاه رویا
هندسه ی جهان درون